Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13 i 85/15) pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Domu zdravlja Osječko-baranjske županije, a isti se može podnijeti:
a) putem pošte na adresu: Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek
b) osobno predajom na urudžbeni zapisnik Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, 31000 Osijek, soba 220, II. kat, svaki radni dan od 8:00 – 14:00 sati
c) elektroničkom poštom na e-mail adresu : dunja.jelinic@dzobz.hr

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:
– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
– ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

zahtjev za pristup informacijama
zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Dom zdravlja Osječko-baranjske županije ovlašten je od korisnika tražiti naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine” br. 12/14 i 15/14).

Podaci o službeniku za informiranje:
Dunja Jelinić, dipl.iur.
tel : 031/225-337
e-mail : dunja.jelinic@dzobz.hr

*NAPOMENA: službenik za informiranje zaprima zahtjeve vezane isključivo uz primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, s tim da isto isključuje naručivanje na zdravstvene preglede, davanje informacija o radnom vremenu i brojeva telefona ordinacija i sl.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu